Linies d'ajut - Tarragona Regió del Coneixement http://www.regioconeixement.cat Neotec 2017 http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/219/neotec-2017 Las ayudas financiarán la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología. La tecnología y la innovación serán factores competitivos que contribuyan a la diferenciación de la empresa y que sirvan de base a la estrategia y al plan de negocio a largo plazo, con el mantenimiento de líneas de I+D propias.

• Las ayudas consistirán en subvenciones.
• Intensidad de la financiación: hasta el 70 % del presupuesto
• Importe máximo de subvención de 250.000 euros por beneficiario.
• Presupuesto financiable mínimo: 175.000 euros.. La tecnología y la innovación serán factores competitivos que contribuyan a la diferenciación de la empresa y que sirvan de base a la estrategia y al plan de negocio a largo plazo, con el mantenimiento de líneas de I+D propias.

]]>
Empreses de Base Tecnològica 2017-07-17 13:15:24
TECNIOspring PLUS - 2017 http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/218/tecniospring-plus-2017 Post-doctoral fellowship programme that provides financial support to individual mobility proposals presented by experienced researchers in liaison with a company based in Catalonia with at least 5 employees or a TECNIO center.
Experienced researchers applying to this action need to develop a research project with focus on technology transfer for the total duration of the fellowship that will enable them to progress in the development of their careers.

TECNIOspring PLUS programme offers two different fellowships:
• Outgoing + return: for researchers of any nationality, willing to join a research or technology centre or R&D department of a private company located outside Spain for one year. This scheme includes a return phase of one more year to a Catalan company or a TECNIO entity.
• Incoming: for researchers of any nationality willing to join a Catalan company or a TECNIO entity for two years

]]>
Recursos Humans 2017-07-14 14:07:48
LIFE+ 2017 http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/217/life-2017 LIFE is the EU’s financial instrument supporting environmental, nature conservation and climate action projects throughout the EU 

Co-financing rates under this call: co-financing rate is 60%, except in cases where a project focuses on concrete conservation actions for priority species or habitat, where cofinancing can, under certain conditions, increase to 75%.

Typical EU contribution per project: 1 to 2 million

Geographical scale: Shall be implemented on a local, regional, multiregional, national or transnational scale.

Project period (average): 1 to 5 years

]]>
Altres 2017-07-14 12:05:25
Projectes innovadors i experimentals 2017 – SOC, GenCat http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/215/projectes-innovadors-i-experimentals-2017-soc-gencat Objecte del Programa:


L’objecte d’aquest Programa és donar suport a la implementació de projectes integrats que permetin l’execució de les estratègies ocupacionals i desenvolupament socioeconòmic que han estat planificades des dels territoris i que incideixin en el suport al teixit productiu i en l’ocupació de les persones més desafavorides.


Mitjançant aquest Programa es pretén donar resposta a les necessitats específiques del territori amb intervencions que afavoreixin la innovació en el desenvolupament local, l’activitat dels sectors productius estratègics del territori i l’ocupació i siguin demostratives i transferibles tant a d’altres territoris com al disseny d’altres programes ocupacionals i de desenvolupament local del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 

]]>
Altres 2017-06-13 11:48:07
Instrumento PYME - H2020 http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/213/instrumento-pyme-h2020 La Unión Europea se plantea como reto incentivar la I+D y la innovación en las PYMES de forma que sean más activas en este ámbito fundamental para la competitividad europea. El instrumento PYME tiene las siguientes características diferenciales respecto a los proyectos colaborativos:

• En cada temática o reto social de H2020 habrá al menos un tópico para el instrumento PYME.
• Temática muy abierta dentro del contexto de cada tecnología o reto social.
• Las PYMEs serán las únicas en poder solicitar este instrumento de financiación.
• Los proyectos pueden solicitarse de forma individual (subcontratando a otras entidades) o en consorcio; al no existir un mínimo de participantes definido, debe escogerse aquella modalidad más acorde a las necesidades del proyecto.
• El IMPACTO EUROPEO es un criterio de selección fundamental.
• Todas las PYMEs que participen en el instrumento podrán beneficiarse de un esquema de coaching asociado al mismo.

El Instrumento PYME se dividirá en las siguientes fases:

Fase 1: Solicitud: un business plan de 10 hojas. Si se financia, el proyecto consiste en la redacción de un “elaborated business plan” de 30 hojas que deberá incluir actividades tales como: "Technology watch, Market/Business model testing Partner search, Work Plan (detailed), Risk assessment, IP regime, Commercialisation strategy, etc”

Fase 2: Solicitud de la financiación de las actividades que constan en el “elaborated business plan”. Tales actividades pueden ser: “Development, prototyping, testing, piloting, miniaturisation, scaling-up, market replication, some research, etc“

Condiciones de la ayuda:
Fase 1: Subvención fija de 50.000€.

Fase 2: Subvención del 70% del presupuesto elegible del proyecto, entre 500.000 euros y 2,5 millones de euros

]]>
Innovació 2017-05-10 13:10:33
Doctorats Industrials Generalitat 2017 http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/212/doctorats-industrials-generalitat-2017 Objectiu: atorgar ajuts per al desenvolupament de projectes de DI en qualsevol àmbit de coneixement i en qualsevol sector empresarial. El projecte de recerca s'ha de desenvolupar en el marc estratègic d'una empresa i, alhora, en el si d'un grup de recerca d'una universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària, en el qual el doctorand o doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, que ha de donar lloc a una tesi doctoral en el marc del Pla DI de la Generalitat de Catalunya. En concret, es preveuen les modalitats següents:

a)    Projectes de DI cofinançats, en els quals l'entorn empresarial té un centre de treball a Catalunya. En aquesta modalitat tant l'entorn acadèmic com l'empresarial són beneficiaris de l'ajut.

b)    Projectes de DI específics, previstos per a casos especials, definits en l'apartat IV de l’ordre de bases. En aquesta modalitat només l'entorn acadèmic tindrà la consideració de beneficiari.

Característiques dels projectes de DI: projectes de recerca industrial, definits com a recerca planificada o estudis crítics encaminats a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o permetin millorar considerablement els ja existents; comprèn la creació de components de sistemes complexos i pot incloure la construcció de prototips en un entorn de laboratori o en un entorn amb interfícies simulades amb els sistemes existents, així com línies pilot, quan sigui necessari per a la recerca industrial i, en particular, per a la validació de tecnologia genèrica. Els projectes de DI suposen una col·laboració efectiva entre una empresa (entorn empresarial) i un o diversos organismes de recerca (entorn acadèmic).
Durada: màxim 3 anys
Contractes: de caràcter laboral i poden ser indefinits o temporals
]]>
Recursos Humans 2017-04-04 12:59:29
Marie Sklodowska Curie Actions - MSCA IF 2017 http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/211/marie-sklodowska-curie-actions-msca-if-2017 Bottom up Research Grants for individual researchers (in all scientific disciplines) who want to work in host organisations established in EU Member States (MSs) or Associated Countries (ACs.). The Marie Sklodowska-Curie actions aim to support the career development and training of researchers through international and inter-sectorial mobility.

Requirements:       Beneficiary + Experienced Researchers (ER) + Mobility Rule (MR)

• Beneficiary is the European host organisation that recruits the ER. The project proposal is submitted by the supervisor of the project (host IP) and should be written jointly with the ER (10 pages).
• ER: s/he must be in possession of a doctoral degree or have at least four years of full-time equivalent research experience (at deadline).
• MR: the researcher must not have resided or carried out the main activity (work, studies, etc.) in the country of the host organisation for more than 12 months in the 3 years immediately prior to the deadline.

Project:

• Duration: 12 to 24 months (see exception 36M, Global Fellowship)
• The project will start between May 2018-January 2019 (data fixed by the ER)
 

]]>
Recursos Humans 2017-03-24 14:03:41
Innternacionaliza http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/84/innternacionaliza L'objectiu del finançament és ajudar a la promoció i protecció en mercats exteriors de tecnologies innovadores desenvolupades per empreses espanyoles.

Ajut compatible amb d'altres ajuts CDTI. És un bon complement a la modalitat PID, ja que aquesta finança des de l'inici del projecte fins a la fase de consolidació dels prototips i l'APT finança la promoció i la protecció del producte obtingut.

]]>
Innovació 2010-04-22 06:22:49
Préstec Participatiu d'ENISA http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/79/prestec-participatiu-denisa ENISA, Empresa Nacional de Innovación SA, és una empresa de capital 100% públic adscrita al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç a través de la Direcció General de Política de la Petita i Mitjana Empresa.

El Préstec Participatiu és un instrument financer innovadorque proporciona recursos financera a llarg termini sense intervenir en la gestió de l'empresa.

Hi ha diverses línies d'ajut a les que les PiMEs innovadores es poden acollir:

  • Línia PiME: per projectes que contemplin la modernització de la seva estructura productiva i de gestió, incloent la innovació no tecnològica.
  • Línia EBT: per Empreses de Base Tecnològica amb projectes els resultats dels quals suposi un avenç tecnològic.
  • Línia de Cofinançament amb Agències de Desenvolupament Regional: per PiMEs innovadores de la CCAA amb la qual l'ADR tingui signat un conveni de col·laboració amb ENISA.
]]>
Innovació 2010-02-19 05:01:38
Incentius Fiscals http://www.regioconeixement.cat/linies-ajut/69/incentius-fiscals Una deducció és una excepció en el marc fiscal per incentivar determinades activitats mitjançant la desgravació addicional d'unes despeses que ja han estat comptabilitzats en el compte de resultats.

A Espanya, per procedir a la seva aplicació el projecte ha de complir determinats requisits quant a la naturalesa de les seves activitats i despeses, ambdós conceptes definits en l'article 35 de llei de l'Impost sobre Societats (LIS). En ell s'especifiquen les definicions de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació tecnològica, i les despeses que constitueixen la base de la deducció.

La deducció per R+D+i pot ser una de les principals vies de finançament d'aquestes activitats, ja que té importants avantatges. Té efecte immediat en l'exercici fiscal corresponent, és independent de la mida de l'empresa i del seu sector d'activitat.

  • És una reducció de la quota de l'impost sobre societats i és proporcional a la despesa de l'empresa en R+D+i.
  • És utilitzable per totes les empreses i no està exclosa cap àrea tecnològica en què es realitzin projectes d'R+D+i.
  • No està subjecta als terminis de convocatòries. L'empresa pot iniciar la seva activitat de R+D+i quan vulgui, no cal esperar a la justificació del projecte ni a la seva avaluació administrativa per beneficiar-se del flux de caixa.
  • No és incompatible amb un altre tipus d'ajudes financeres, com ara subvencions, crèdits tous, bestretes reemborsables, etc.
  • Pot practicar-se en diversos exercicis fiscals, sense que el projecte ha d'estar finalitzat en terminis concrets i específics. El projecte es pot demorar per raons tècniques o de qualsevol altra índole i l'empresa no perd el dret a aplicar les deduccions fiscals.
  • L'empresa disposa de 15 anys posteriors al període impositiu en el qual ha realitzat la despesa per poder practicar-se les deduccions fiscals en les seves declaracions de l'impost sobre societats.
  • Respecta la decisió i estratègia de les empreses ja que no es prioritzen uns projectes sobre altres ja que tots serien susceptibles de deducció.

Per més informació o per iniciar els tràmits cliqueu aquí.

]]>
Altres 2010-01-13 06:22:35